Cart

Cart

OUR STORY

T-MAG là vi?t t?t c?a The Modern Artstic Gentry. “Gentry” là m?t t? c? xu?t phát t? Anh Qu?c v?i ư ngh?a v? m?t nhóm ng??i v?n minh, l?ch s? và cao quư. L?y c?m h?ng t? ?ó, T-MAG mang thông ?i?p ??i di?n m?t th? h? các b?n tr? v?n minh hi?n ??i, yêu thích th?i trang và ?am mê ngh? thu?t. V?i m?i vi?c T-MAG làm, chúng ḿnh luôn tin t??ng vào tài n?ng, t? duy sáng t?o và gu th?m m? c?a th? h? tr? Vi?t Nam. ?ây c?ng chính là m?t c?ng ??ng mà T-MAG mu?n xây d?ng và h??ng ??n.

T-MAG ??nh h??ng t?o ra nh?ng tr?i nghi?m m?i d?a trên nh?ng giá tr? s?n có c?a nhân lo?i, mang ??n nh?ng s?n ph?m ??c ?áo v?i ch?t li?u m?i l?, ??a nh?ng y?u t? không t??ng (v? tr?, m? thu?t, công ngh?,..) vào ??i s?ng th??ng ngày c?a các b?n tr? qua nét phóng khoáng c?a th?i trang ???ng ph?.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop